Home

Случайна снимка

15.jpg

Login Formmdgproject.com
ПДФ Печат Е-мейл

Цели на хилядолетието за развитие: включване на ученици и преподаватели от горния курс в програми и проекти по образование за развитие


Този сайт е осъществен с помощта на Европейския съюз. Съдържанието на сайта е единствено отговорност на  фондация център „Отворено образование“  и не може да се смята, че отразява позицията на Европейския съюз.

 

Проектът „Цели на хилядолетието за развитие: включване на ученици и преподаватели от горния курс в програми и проекти по образование за развитие” се осъществява в рамките на програмата на EuropeAid „Обществена чувствителност и образование за развитие в Европа”

В Проекта участват Център „Отворено образование” – София, България; Евродирект – Реджо Емилия, Италия; Агенда 21 – Букурещ, Румъния; Университет Форт Хеър – Ийст Лондон, Република Южна Африка и Университет Килиманджаро – Моши, Танзания.

Проектът ще се осъществява в областите Бургас, Плевен и София, България; Реджо Емилия и Болоня, Италия; Букурещ, Румъния; Ийстърн Кейп, Република Южна Африка и Моши, Танзания

 

MDG PROJECT APPLICATION FORM

Общи цели

 • Да се развие по-голяма обществена чувствителност към глобалните проблеми и Целите на хилядолетието за развитие сред младите хора и сред преподавателите на местно равнище.
 • Да се изгради климат, в който младите хора  ще имат възможност да проявят ентусиазъм за предприемане на действие по отношение на глобалните проблеми за един по-справедлив свят.
 • Да се създаде подкрепа за местни политики по проблемите на развитието като се набляга на бедността, дискриминацията и правата на човека.
 • Да се установи сътрудничество между преподаватели и млади хора от развиващите се и развитите страни, което да променя нагласите на младите хора, включени в това сътрудничество.

Специфична цел

Да се включат млади хора и преподаватели от България, Великобритания, Италия, Румъния, Лесото, Южна Африка, Танзания и Мозамбик в процеса на разработване  и утвърждаване на програми за образование за развитие, които ще отразяват глобалните проблеми на развитието и по-конкретно ще  отразяват реализирането на Целите на хилядолетието за развитие, процес който ще вдъхновява младите хора да провеждат дейности за съхраняване с тези проблеми в техните общности.

Проектът е насочен към следните проблеми на развитието:

Повишено разбиране за целите на хилядолетието на развитие,, което се основава на правата на човека.
Как тези цели отразяват глобалните проблеми и какво ще означава тяхното реализиране в глобален контекст и във всекидневието на хората от развиващите се страни и особено в Суб-Сахариална Африка.
Ново измерение на проекта е изследването и разбирането на глобалните проблеми в обстановката на световна икономическа криза. Главните  причини за ХИВ/СПИН, дискриминация, джендър неравенства, бедност, климатични промени и бариерите пред тяхното преодоляване, както и локални, регионални и глобални акции, целещи повишаването на чувствителността към тези проблеми сред младите хора и повишаване капацитета на младите хора активно да участват и да мотивират своите връстници и местните общности да се включат в подобни акции.

Целеви групи

Ученици горен курс. В проекта ще участват около 3500 ученици от горния курс на три европейски страни и Южна Африка, Мозамбик, Танзания, Лесото.
Те ще преминат обучение по образование за развитие и ще участват в развитието на проекти в тази област. Около 50 училища от Европейския съюз ще бъдат партньори по проекта /около 12-15 от всяка страна/, около 20 училища от Южна Африка и университета във Форт Хеър, около 10 училища от Моши ,Танзания и университетът в Моши, около 5-7 училища от Мозамбик и 3-5 училища от Лесото.

Студенти. В проекта ще участват студенти /200 през втората и 200 през третата година/ от три университета - университетът в Болоня , Букурещката академия за икономически изследвания и Бургаския Свободен университет.

Учители от горния курс. В проекта участват 170 учители от горен и среден курс / по 25 от всяка страна в обученията, 20 учители в международното обучение на обучители и в разработването на учебното съдържание и 30 учители в процеса на разработване и управление на проекти/.

 

Представители на образователните и местни власти, представители на гражданското общество. 75 от тях ще участват в двудневни обучения по проекта, 40 ще участват като консултанти в проекти по образование за развитие и 40 ще участват в Националните и в Международната конференции, с които Проектът ще приключи.

Очаквани резултати

 • Разработване на общи насоки за образование за развитие
 • Разработване на помагало за водещия,
 • Национални програми за образование за развитие /България, Италия, Румъния/
 • Сборници с проекти по образование за развитие /България, Италия, Румъния/
 • Международна програма за образование за развитие
 • Международен сборник с проекти по образование за развитие.
 • Уроци и курсове по образование за развитие в близо 70 училища от Африка и Европа;
 • Мрежа от 170 обучени учители и университетски преподаватели в областта на образованието за развитие и на Целите на хилядолетието за развитие;
 • 3500 ученици и студенти, включени в проекта;
 • 100 представители на образователните власти и на неправителствени организации, обучени по отношение на образованието за развитие и на Целите на хилядолетието за развитие;
 • Четири университетски курса по образование за развитие, проведени в университета в Болоня, Икономическата академия –Букурещ, университета Форт Хейр –Южна Африка и в Бургаския свободен университет;
 • 3000 интерактивни СД Ром, съдържащи програми за образование за развитие и сборници с проекти ще бъдат разпространени на четири езика – италиански, български, английски и румънски;
 • 4000 DVD диска „Спорт без СПИН” ще бъдат разпространени на четири езика – италиански, български, английски и румънски;
 • Интерактивен уебсайт  ще интегрира всички дейности и образователни материали, всички инициативи и проекти и ще предоставя място за споделяне и обсъждане между участниците в проекта;
 • Участващите училища ще разработят 16 бюлетина по проблемите на образованието за развитие и те ще бъдат разпространени в 1200 училища;
 • Всеки партньор ще подготви брошура за проекта в 2000 екземпляри, както и ще бъде разработена брошура на английски език;
 • Ще бъде подготвен общ постер за проект  на четири езика – английски, румънски, италиански и български в 1000 екземпляри на всеки език;
 • Ще бъдат проведени три национални конференции по образование за развитие с  120 участници, както и международна конференция с 50 участници съвместно с отдела на ЮНЕСКО по права и сигурност на човека в България през 2013г.

Дейности по проекта

 • Документален филм „ Спорт без СПИН” – Септември 2011
 • Обучение на участниците – учители, представители на образователните власти, представители на гражданското общество  - Юни 2011- Юни 2012.
 • Разработване на Международна и на национални програми за образование за развитие – Януари 2012
 • Осъществяване на проекти за образование за развитие в училище и в общността – Януари – Декември 2012
 • Олимпиада по правата на човека – Юни 2011, Юни -2012.
 • Разработване на международен и национални образователни пакети с най-добрите ученически проекти – Януари 2013
 • Развитие на двустранни проекти по образование за развитие между Българи, Италия и Румъния от една страна и Република Южна Африка, Танзания и Мозамбик – от друга  - Юни 2012 – Април 2013.
 • Разработване и изнасяне на университетски курсове по глобални проблеми и образование за развитие -  Януари-Декември 2012.

 

Устойчивост на проекта

 • Проектът е  процес на сътрудничество и на партньорство между организации, които са ангажирани в неговото осъществяване и успех, споделят информация и експертиза, както и разпространяват добри практики.
 • Проектът излиза извън рамките на формалното образование, като се основава на партньорство между ученици и студенти и на интерактивни методи.
 • Проектът включва всички основни актьори  и особено структурите на гражданското общество по места, както и местните и националните образователни власти.
 • Проектът съчетава активното учене с участие в проекти, тъй като това е единственият начин да се развие чувствителността на младите хора към проблемите на развитието.
 • Проектът създава солидарност и обществена подкрепа като – първо осигурява подкрепа за участниците в проекта и на второ място – осигурява подкрепа за населението от развиващите се страни от Субсахарска Афрка, които са изправени пред предизвикателствата на  проблемите на бедността, образованието за всички, пандемиите, джендър неравенствата, на околната среда и на насилието.
 
 

Анкети

How did you learn about this site?
 

Кой е тук?

В момента има 4 посетителя в сайта